Вплив апельсинів на здоров'я людини

Фото: 

Апель­си­ни, в усьо­му їх розмаїтті, від свіжих плодів до свіжовичавленого апель­си­но­во­го со­ку, да­ють можливість не тільки на­со­ло­ди­ти­ся їх чу­до­вим сма­ком та аро­ма­том, але і при­но­сять ве­ли­ку ко­ристь на­шо­му здо­ров'ю.

Дійсно, апель­си­ни та інші пло­ди цит­ру­со­вих є найбільш здо­ро­вою їжею се­ред інших продуктів хар­чу­ван­ня. Крім то­го, дієтологи час­то ре­ко­мен­ду­ють овочеві і фруктові дієти, так як во­ни добре жив­лять організм і про­дов­жу­ють жит­тя.

На до­да­ток до найвідомішого ком­по­нен­ту, вітаміну С, вче­ни­ми бу­ло до­ве­де­но, що до скла­ду апельсинів вхо­дять інші важливі ре­чо­ви­ни, які до­по­ма­га­ють руй­ну­ван­ня ра­ко­вих клітин.

У апель­си­нах спо­чат­ку бу­ло ви­яв­ле­но близь­ко 170 фіто-хімічних елементів, які вклю­ча­ють близь­ко 20 спо­лук каротинової кис­ло­ти.

З'єднання каротинової кис­ло­ти по­ка­за­ли ре­аль­ну можливість бо­роть­би з ра­ко­ви­ми клітинами та іншими за­хво­рю­ван­ня­ми. Са­ме еле­мен­ти цієї гру­пи є од­ни­ми з кра­щих дже­рел по­жив­них елементів для організму під час дієти.

Крім то­го, в апель­си­нах міститься та­кий відомий еле­мент, як ли­мон­на кис­ло­та. Са­ме присутність цієї кис­ло­ти надає апель­си­нам і всім цит­ру­со­вим особ­ли­вий гост­рий аро­мат. На дум­ку вче­них, ли­мон­на кис­ло­та є найбільш ефек­тив­ним еле­мен­том в боротьбі з ра­ко­ви­ми клітинами.

Ви­со­ка концентрація вітаміну С в апель­си­нах при­зве­ла до то­го, що цей фрукт вважається од­ним з найбільш ко­рис­них продуктів хар­чу­ван­ня. В од­но­му апельсині се­редньо­го розміру міститься більш ніж 92% вітаміну С - це се­ред­ня до­бо­ва нор­ма для лю­ди­ни, яку ду­же лег­ко от­ри­ма­ти, як­що прий­ма­ти в їжу апель­си­ни або цитрусові.

У той час, як ба­га­то лю­дей на­ма­га­ють­ся от­ри­ма­ти необхідну кількість вітамінів, у то­му числі і вітаміну С, вжи­ва­ю­чи різні біологічні до­бав­ки та вітаміни, найк­ра­щим і при­род­ним спо­со­бом є пра­виль­не і зба­лан­со­ва­не хар­чу­ван­ня, ба­га­те фрук­та­ми і ово­ча­ми.

А так як апель­си­ни ду­же приємні на смак, недорогі та універсальні, немає ніяких при­чин для то­го, щоб не на­со­лод­жу­ва­ти­ся ни­ми.

dytyna.info

Категории: 

Добавить комментарий